HUURVOORWAARDEN


Om in aanmerking te komen voor huur van een woning gelden voor alle kandidaat-huurders volgende voorwaarden:


 

  • Het netto inkomen van het gezin, verminderd met eventuele afbetalingen (leningen) dient minstens driemaal de totale huurlast ( = huur + kosten) te bedragen.
  • Een recent bewijs van inkomen dient te worden  voorgelegd.
  • Een geldige Belgische identiteitskaart of een verblijfsvergunning geldig gedurende minstens 24 maanden dient voorgelegd.
  • De huurwaarborg bedraagt steeds drie maanden netto huur (waarborgen verstrekt door OCMW'S worden enkel aanvaard als de geldsom effectief gestort wordt).
  • Wij behouden ons het recht om de vorige verhuurder te contacteren.
  • Bij elke verhuring wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt.
  • Voor elke huurovereenkomst wordt een éénmalige administratiekost aangerekend voor opmaak van contract en plaatsbeschrijving.
  • De verhuurder behoudt zich het recht kandidaat-huurders te weigeren zonder opgave van redenen.